Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Kategorie

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. Z 2014r poz. 827) nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – za datę dostarczenia towaru uważa się wejście w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem w szczególności formularza który znajduje się na stronie sklepu (można także na innym) i wysłanie dowolnym kanałem porozumiewania się na odległość :
a. wiadomością e-mail na adres :
[email protected]
b. pocztą w formie pisemnej na adres: SABA BIS Wanio Sławomir , 63-800 Gostyń , ul. 1 Maja 12

3. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

4.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a) dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego .
b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru ( będą Państwo musieli zapłacić za wysyłkę towaru do Sprzedawcy).
c) kosztów zwrotu rzeczy , jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać z zwykłym trybie odesłane pocztą . Jednocześnie sprzedawca informuje że koszty te w zależności od różnych parametrów ( wielkość , ciężar , wybrany przewoźnik itp.) mogą szacunkowo wynieść od 20 do 250 zł.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w punkcie 1 (pierwszym) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a)
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
k) zawartej w drodze aukcji publicznej.
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar do sprzedawcy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres: SABA BIS Wanio Sławomir, 63-800 Gostyń , ul. 1 Maja 12. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób dostarczenia towaru żeby dotarł on do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
8.
Zwracany towar musi być kompletny, wraz z wszystkimi wydanymi akcesoriami i elementami stanowiącymi jego integralną część , w szczególności elementami oznaczonymi co do tożsamości ( tzn. mającymi numery seryjne), nie może nosić śladów użytkowania poza śladami spowodowanymi sprawdzeniem cech , charakteru i funkcji urządzenia oraz musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami w czasie transportu.

9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, poza kosztami poniesionymi przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy , sababis.pl może dochodzić odszkodowania w zakresie obowiązujących przepisów prawa ( w tym przypadku konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy).

Witryna stworzona na platformie