Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Kategorie

Procedura reklamacyjna

REKLAMACJE


Kupujący w trakcie użytkowania sprzętu może korzystać z dwóch sposobów reklamacji:

1) Gwarancja producenta (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). Jeżeli Kupujący stwierdzi usterki techniczne, zgłaszana jest i przeprowadzana bezpośrednio u producenta produktu , w serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej bądź coraz częściej na stronie internetowej producenta. Warunki gwarancji określone przez producenta zawarte są w druku karty gwarancyjnej bądź na stronie internetowej producenta. Jest to bardzo wygodna i co do zasady szybka procedura. W razie jakichkolwiek problemów ze zgłoszeniem bądź uzyskaniem danych kontaktowych serwisu, sklep oczywiście służy pomocą.
2)
Reklamacja z tytułu rękojmi za wady (przeprowadzana przez sklep) podstawa prawna – Kodeks cywilny.Produkty oferowane w sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Jeżeli klient chce skorzystać z tej formy reklamacji prosimy o :
a) Wysłanie pisma określającego na czym zdaniem Klienta polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe, poprzez następujące kanały komunikacji na odległość:
- pocztą na adres: SABA BIS Wanio Sławomir, ul.1 Maja 12, 63-800 Gostyń.
- na adres mailowy : 
[email protected]
- telefonicznie dzwoniąc pod numer : 65 5727264 65 5727265 ( koszt jednego impulsu według taryfy operatora)
b) Po otrzymaniu takiej reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się Klientem i przekaże sposób postępowania w tym konkretnym przypadku.
c) Jeżeli po skontaktowaniu się Sprzedawcy z Klientem wystąpi potrzeba wysłania sprzętu, powinien być on zapakowany w opakowanie zapobiegające uszkodzeniom w trakcie transportu. Towar powinien być wysłany wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz z odpowiednimi dokumentami potrzebnymi do załatwienia reklamacji na adres : SABA BIS Wanio Sławomir, 63-800 Gostyń , ul.1 Maja 12 , albo na inny adres podany przez Sprzedawcę.
d) Sprzedający poinformuje Kupującego o rozpatrzeniu jego reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta (ewentualnie otrzymania sprzętu kiedy wystąpi potrzeba jego wysłania)
. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
e) Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub listownie na adres do korespondencji.
f) Jeżeli Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni ( decyduje data wysłania) uznaje się ją za rozpatrzoną na korzyść Klienta. 

W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny).Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.


Witryna stworzona na platformie